Teczki informacji o zawodach. Zawody przyszłości. Zobacz większe

Teczki informacji o zawodach. Zawody przysz³o¶ci.

Nowy

725,70 zł

Więcej wiadomości

Teczki informacji o zawodach. Zawody przysz³o¶ci.

Wychodz±c naprzeciw Pañstwa oczekiwaniom stworzyli¶my Teczki informacji o zawodach. Zawody przysz³o¶ci. To komplet 20 teczek, z których ka¿da zawiera dok³adny opis jednego zawodu. Teczki zawieraj± rzetelne, konkretne informacje, podane w zrozumia³ej i atrakcyjnej formie.
 
To jedyny tak aktualny produkt na naszym rodzimym rynku!
 
 
Komplet 20 teczek o nastêpuj±cych zawodach przysz³o¶ci:

Animator czasu wolnego Asystent osoby niepe³nosprawnej Brand manager Broker edukacyjny Coach Etyczny haker Florysta Mystery Shopper Opiekun medyczny Opiekun osoby starszej Ortoptystka Technik analityk Technik cyfrowych procesów graficznych Technik handlowiec Technik obs³ugi turystycznej Teletutor Terapeuta zajêciowy Tester gier Traffic manager Zoopsycholog

Teczki zawieraj± informacje charakteryzuj±ce poszczególne zawody. W zale¿no¶ci od zawodu dziel± siê na nastêpuj±ce rozdzia³y o przyk³adowych tre¶ciach:  
 

Skrócony opis zawodu Zadania i czynno¶ci g³ówne zadania, czynno¶ci i obowi±zki w danym zawodzie jakie s± efekty pracy jakie jest ¶rodowisko pracy z kim ma siê kontakty Wymagania zawodu jakie warunki fizyczne pracownika s± istotne w danym zawodzie jakie inne cechy s± wymagane w tym zawodzie co przeszkadza w danym zawodzie (przeciwwskazania psychofizyczne – zw³aszcza dla niepe³nosprawnych) profil wymagañ zawodu tabela wymagañ – tabelaryczne zestawienie wymagañ, w którym do zaznaczenia s± te cechy/umiejêtno¶ci, które badany posiada– arkusz do kserowania przez doradcê Kszta³cenie jakie nale¿y mieæ wykszta³cenie ogólne przed rozpoczêciem nauki zawodu czego uczy siê uczeñ w trakcie nauki zawodu gdzie odbywa siê nauka zawodu (program nauczania) Instytucje kszta³c±ce P³ace Szanse zatrudnienia Specjalizacje i podnoszenie kwalifikacji zawodowych jakie istniej± mo¿liwo¶ci podnoszenia kwalifikacji zawodowych jak mo¿na specjalizowaæ siê w zawodzie jakie s± mo¿liwo¶ci awansu Inne informacje o zawodzie ikona zawodu – skrót informacji o zawodzie pokazany graficznie – na 1 karcie &bdquopigu³ka” informacji o zawodzie do wykorzystania np. podczas zajêæ, na zasadzie ¶ci±gi dla nauczyciela-doradcy S³ownik